Obchodní podmínky

Společnost Fishthrone Invest a.s., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 (IČ: 27824691), (dále jen "Obchodník") nabízí prodej a nákup digitálních měn, zejména BITCOINŮ (dále společně jen „digitální měna“) prostřednictvím svých webového portálu www.coinhub.cz.

Prodej a nákup digitální měny (dále jen „transakce“) jsou realizovány vyplněním objednávkového formuláře zákazníkem a vystavením potvrzení objednávky obsahujícím platební instrukce pro úhradu kupní ceny digitální měny (složení digitální měny na účet elektronické peněženky) v rámci České republiky s omezenou časovou platností, které je obchodníkem zasláno na emailovou adresu zákazníka.

Obchodník si vyhrazuje právo objednávku odmítnout v případě, že v momentě uhrazení částky zákazníkem se hodnota Bitcoin, nebo podmínky trhu digitálních měn, výrazně změnily.

Pokud obchodník objednávku odmítne, nabídne zákazníkovi emailem nové podmínky, nebo možnost vrácení poskytnuté částky. Upozorňujeme zákazníka, že termín realizace transakce je závislý na kondici a stavu konfirmací systému Blockchain.

Identifikce zákazníka

Obchodník se z opatrnosti považuje za osobu povinnou ve smyslu § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „ZpLV“), a vyhrazuje si proto právo provést identifikaci zákazníka podle § 7 ZpLV, a to způsobem a v případech stanovených v § 8 ZpLV, tedy jedná-li se o transakci v hodnotě převyšující v přepočtu částku 1.000 EUR nebo, bez ohledu na tento limit, vždy, pokud jde o podezřelý obchod. Identifikace zákazníka se provede vyplněním požadovaných údajů v registračním formuláři a přiložením průkazu totožnosti (dokladu o existenci právnické osoby), popř. dalších dokladů požadovaných podle ZpLV. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že obchodník provede v souladu s výše uvedeným a za účelem zachování bezpečnosti a transparentnosti transakcí, jakož i za účelem ochrany majetku ostatních zákazníků a obchodníka, shora popsanou identifikaci zákazníka a zavazuje se, že se jí podrobí. Obchodník odmítne realizaci transakce se zákazníkem v případě, že se zákazník odmítne podrobit identifikaci nebo nelze identifikaci z jiného důvodu provést, anebo má-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých zákazníkem nebo o pravosti jím předložených dokladů.

Záruka a odpovědnost

Zákazník se seznámil s riziky manipulace a uchovávání digitálních měn, což potvrzuje zaplacením objednávky. Obchodník garantuje zákazníkovi, že transakce bude provedena nebo zrušena. Transakce se považuje za provedenou okamžikem odeslání objednané digitální měny na účet elektronické peněženky (okamžikem odeslání částky odpovídající kupní ceně odkupované digitální měny na bankovní účet) uvedený zákazníkem v objednávce. Pokud nemůže být transakce z jakéhokoli důvodu provedena, bude zákazníkovi uhrazená částka kupní ceny digitální měny (digitální měna složená na účet elektronické peněženky obchodníka) neprodleně zaslána zpět na bankovní účet (účet elektronické peněženky), ze kterého byla přijata. Obchodník neodpovídá za škody a újmy, které zákazníkovi vzniknou uvedením chybného účtu elektronické peněženky (bankovního účtu), ztrátou, odcizením nebo zneužitím hesla k elektronické peněžence (bankovnímu účtu) zákazníka či jeho e-mailové adresy, výpadkem sítě internet či P2P sítí digitální měny, anebo v důsledku nedbalosti zákazníka či třetí osoby, či jejich úmyslného jednání v rozporu platnými právními předpisy, těmito Podmínkami a kupní smlouvou uzavřenou na základě akceptace objednávky zákazníka. Obchodník rovněž neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, nebo v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie a jiných orgánů státní moci a správy, ani za škody a újmy vzniklé zákazníkovi v důsledku změny právních předpisů.

Obchodník nenese žádnou odpovědnost a neručí za škody, které by zákazníkovi mohly vzniknout manipulací a držením digitální měny Bitcoin. Dále neručí za škody, které zákazníkovi mohou vzniknout udáním chybné adresy Bitcoin peněženky, nebo chybným udáním bankovního účtu.

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že finanční prostředky použité k nákupu na www.bitcoin.cz nepochází z trestné činnosti. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Reklamace

Vzhledem k povaze digitální měny Bitcoin a nemožnosti zvrátit provedené transakce, nelze již vyřízené objednávky reklamovat.

Zrušení objednávky

Zákazník může objednávku zrušit a žádat o vrácení poskytnuté částky do doby, než bude objednávka vyřízena. Zákazníkovi bude vrácena částka, kterou za objednávku uhradil, snížená o případné náklady na převod této částky. Zrušení je možné provést zasláním emailu na info@coinhub.cz

Ochrana osobních údajů

Obchodník zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“) a je jako správce řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávkovém a registračním, formuláři obchodníka pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v uvedeném formuláři (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, bydliště, číslo bankovního účtu, email, telefon, ip adresa a další osobní údaje zapisované do průkazu totožnosti /dokladu o založení právnické osoby), a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu do jeho odvolání či ukončení činnosti webových stránek www.simplecoin.cz dle § 20 ZOOÚ. Zákazník si je vědom svých práv podle § 12 a 21 ZOOÚ a prohlašuje, že se seznámil se všemi vyplňovanými částmi objednávkového formuláře, jím vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů může být odvolán na základě žádosti zákazníka zaslané na email obchodníka info@coinhub.cz. Pokud se zákazník domnívá, že obchodník postupuje při zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může obchodníka požádat o vysvětlení, popř. nápravu závadného stavu, a to rovněž prostřednictvím zprávy zaslané na výše uvedený email obchodníka. V souladu s § 5 ZOOÚ jsou všechny údaje uvedené ve formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely realizace transakcí a zasílání obchodních sdělení zákazníkovi prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodník prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci obchodníka nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s obchodníkem, a další osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací dle § 15 ZOOÚ. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně jedná-li se o osobní údaje požadované v objednávkovém či registračním formuláři, jejich poskytnutí obchodníkovi je podmínkou pro uskutečnění transakce. Pokud klient odmítne údaje poskytnout, může být zrušení obchodu odloženo až o dva kalendářní měsíce.

Novelizace zákona

Od 1.1.2017 vešla v platnost novela zákona 253/2008, dle kterého jsme osobou povinnou a a musíme provádět identifikaci klienta. Příslušný zákon v celém znění je uveden např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-253#cast2 .

Uvádíme části, které se identifikace bezprostředně dotýkají. § 10 (4) Kopie dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné a byla zajištěna možnost jejich uchování po dobu stanovenou v § 16, a musí obsahovat i kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby. § 11 (7) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) a b) bodech 1 až 11, která uzavře s klientem písemnou smlouvu o poskytnutí finanční služby, může bez fyzické přítomnosti klienta, který je fyzickou osobou, nebo fyzické osoby jednající za klienta, je-li klient právnickou osobou, provést identifikaci klienta, jestliže a) klient zašle povinné osobě kopie pořízené způsobem uvedeným v § 10 odst. 4 1. příslušných částí průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje příslušné fyzické osoby, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, 2. dokladu potvrzujícího existenci účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce nebo u zahraniční úvěrové instituce působící na území státu Evropského hospodářského prostoru, b) první platba z této smlouvy se uskuteční prostřednictvím účtu podle písmene a) bodu 2 a c) povinná osoba nemá pochybnost o skutečné totožnosti klienta.